NEJPRODÁVANĚJŠÍ


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

 
Všeobecné obchodní a dodací podmínky 

Všeobecné obchodní a dodací podmínky ForKey Shop

 

 1. Úvodní ustanovení

  Všechny vztahy v souvislosti s prodejem, dodávkami a platbami prodávajícího se provádí
  v jeho jménu a na jeho účet.
  Pokud nedojde k uzavření jiného smluvního vztahu realizují se dodávky za níže uvedených podmínek.

  Přijetím objednávky, podpisem smlouvy respektive splněním dodávky prodávajícímu, vzniká komerční vztah mezi prodávajícím a kupujícím.
  Všechny vztahy, jakož i vztahy v podmínkách neuvedené, se řídí ustanovením Obchodního zákoníku v platném znění.

 2. Nabídky, objednávky, smlouvy

  Nabídky na dodávky zboží provedené oprávněným zástupcem prodávajícího, jsou právně závazné až po potvrzení objednávky nebo podpisu smluvního ujednání.

  Objednávky kupujícího provedené písemně, telefonicky, faxem, e-mailem nebo osobně se považují za projev vůle kupujícího k uzavření smluvního vztahu.

  Základní formou smluvního ujednání je uzavření – Smlouvy o obchodní spolupráci a koupi zboží.

  Nevylučuje se, zejména u drobného prodeje zboží , vznik bezformálního smluvního vztahu na základě projevené vůle kupujícího a potvrzením nebo splněním dodávky prodávajícím.

  K platnosti jakýchkoliv změn objednávky nebo jiného smluvního ujednání se vyžaduje písemná forma a podpis obou smluvních stran.

  K uzavření smluvního vztahu je kupující povinen předložit:
  - výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list
  - doklad o daňové registraci

 3. Dodací podmínky

  Základním způsobem dodání je odběr ze skladu dodavatele.

  U stálých odběratelů může být sjednán jiný způsob dodávek a to:
  turnusovým závozem dodavatele 1 x týdně
  dodání prostřednictvím veřejného přepravce turnusově nebo individuálně.

  Náklady přepravy dle bodu 3.2. hradí dodavatel pouze při dodržení minimální hodnoty zboží, která činí:
  u turnusové přepravy 30 000,- Kč
  u dodávek veřejným přepravcem 5 000,- Kč

  Zboží je dodáváno zásadně v kartonovém množství. Jiný způsob balení je možno sjednat za příplatek balného.

  Odběratel je povinen doručit průkazně, jednoznačně specifikovanou objednávku na zboží do středy týdne, předcházejícího týdnu požadovaného dodání. Dodavatel, nejpozději do pátku, potvrdí objednávku co do obsahu a termínů dodání.

  Dodavatel si vyhrazuje právo na dílčí dodávky. V tomto případě nese dodavatel veškeré přepravní náklady, bez ohledu na přepravované množství i způsob přepravy.

  Součástí dodávky jsou faktura, případně jiné doklady a dokumenty, nutné k identifikaci dodávky.

 4. Balení, obaly

  Zboží je dodáváno v balení, odpovídajícímu způsobu přepravy a zajištujícímu ochranu před poškozením.

  O způsobu balení a členění dodávky rozhoduje dodavatel. Dílčí komponenty dodávky jsou dodávány zásadně v originálním kartonovém balení.

  Individuální způsob balení nebo členění dodávky ( nedodržení kartonového balení, členění po zakázkách apod.), je možno sjednat za úhradu.

  Hospodaření s obaly se řídí ustanovením zákona č. 477/2001 Sb. v platném znění. 

 5. Přejímka zboží, reklamace, záruky

  Odběratel je povinen zajistit přejímku zboží při převzetí jím pověřenou osobou. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce jen když prokáže, že vady mělo zboží v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

  Odběratel je povinen při dodání zajistit kontrolu kompletnosti dodávky dle dodacího listu a potvrdit převzetí zboží podpisem na dodacím listu s uvedením data převzetí, jména a funkce oprávněné osoby odběratele.

  U zjevných vad dodávky je odběratel povinen neprodleně informovat dodavatele a nejpozději do 5 dnů od převzetí dodávky zaslat reklamační protokol na adresu dodávajícího střediska firmy ForKey Shop, Panoší Újezd 119, 270 21 Rakovník

  Součástí reklamačního protokolu musí být kopie dodacího listu, na kterém přepravce potvrdil v okamžiku přejímky zboží zjištění vady.

  Uplatnění práva z vad zboží se řídí ustanovením § 422 a navazujícího Obchodního zákoníku.

  Na dodávané zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců, pokud nebude sjednáno jinak.

 6. Platební podmínky

  Základní platební podmínkou je platba v hotovosti při odběru zboží nebo převzetí zboží na dobírku.

  Zboží do celkové hodnoty 10 000Kč je možné zaplatit hotově přepravní společnosti (platba na dobírku), objednávky nad 10 000 Kč odesíláme pouze po předchozí platbě ve prospěch našeho účtu.

  Pokud bude sjednána úhrada faktur se splatností je základní lhůtou splatnost faktury 14 dní od dodání zboží. Dnem úhrady se rozumí den připsání na účet dodavatele.

  S bonitními, dlouhodobými odběrateli mohou být sjednány i delší splatnosti, případně tato skonta:
  platební skonto při platbě před termínem splatnosti faktury
  roční množstevní skonto
  Přiznání skont je podmíněno úhradou faktur ve splatnosti a uzavřením Smlouvy o obchodní spolupráci a koupi zboží.

  V případě nedodržení termínu splatnosti bude odběrateli účtován úrok z prodlení. Vyúčtování úroku z prodlení nezbavuje dodavatele práva na náhradu škody, případně účtování jinak sjednaných sankcí.

  Opakované neplacení ze strany odběratele může být důvodem ke krátkodobému nebo dlouhodobému zastavení dodávek, včetně případného odstoupení od uzavřených smluvních ujednání bez možných sankcí ze strany odběratele. O tomto postupu bude odběratel neprodleně informován.

 7. Ceny

  Na brutto ceníky může být odběrateli poskytována individuální sleva nebo rabat a to ve zbožových skupinách nebo individuálních položkách. U drobných odběrů zboží mohou být tyto slevy a rabaty stanoveny přímo při fakturaci.
  U odběratelů, kteří mají uzavřenou Smlouvu o obchodní spolupráci a koupi zboží, jsou slevy a rabaty stanoveny v příloze této smlouvy.

  Na poskytnutí slev a rabatů není právní nárok. V případě opakovaného neplacení ze strany odběratele mohou být dočasně nebo trvale odejmuty.

  Dodavatel si vyhrazuje právo změny brutto ceníků i poskytovaných slev a rabatů. O případných zásadních změnách bude odběratel v předstihu informován.

  Platné brutto ceníky jsou k dispozici na příslušném středisku firmy ForKey Shop, Panoší Újezd 119, 270 21 Rakovník. Dodavatel na požádání poskytne odběrateli kompletní nebo dílčí část ceníku.

 8. Dokumentace, technické podklady, výrobní a montážní pomůcky

  Dodavatel je povinen na vyžádání předat odběrateli dokumenty ke zboží dle platných zákonů a technické podklady a návody k použití v rozsahu, ve kterém jsou dodávány výrobcem.

  Dodavatel poskytne technické konzultace ohledně použití a využití výrobku, případně zajistí účast zástupce výrobce. Za výsledky, kterých uživatel dosáhne však nepřebírá odpovědnost.

  Dodavatel poskytne odběrateli výrobní a montážní pomůcky v rozsahu, jak budou dány výrobcem k dispozici.

 9. Závěrečná ustanovení

  Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky jsou obecně k dispozici na všech obchodních místech firmy ForKey Shop.

  Všeobecné obchodní a dodací podmínky jsou nedílnou součástí všech smluvních ujednání o koupi a prodeji zboží firmy ForKey Shop.

  Prodávající je povinen je na vyžádání kupujícího poskytnout.

  Pokud se jednotlivá ustanovení těchto obchodních a dodacích podmínek stanou neúčinná, není tím dotčena účinnost ostatních ustanovení.

YmMyNWQ3M